Mrs. Kanta Andotra

President Hockey J&K

Sh. Rajinder Singh Kuku

Senior Vice president Hockey JK

Sh. Jaswant Singh

Senior Vice president Hockey JK

Dr. Taran Singh

General Secretary Hockey J&K


Sh. Ravi Raj Singh

Vice President Hockey J&K

Syed Talib Hussain

Vice president Hockey JK

Asima Ali

Vice President Hockey J&K

Dr. Sanjogita Soodan

Vice President Hockey J&K


R.G.N. Wani

Joint Secretaries Hockey J&K

Baljeet Kour

Joint Secretaries Hockey J&K

Mrs. Anjali Thakur

Resident Secretary Hockey J&K


Inpreet Kaur

Executed Member Hockey J&K

Payal Sharma

Executed Member Hockey J&K

Binod Singh

Executed Member Hockey J&K

 

S.A. Masoodi

Executed Member Hockey J&K

Raja Yaqoof

Executed Member Hockey J&K

Sheikh Mohd.Maqbool

Executed Member Hockey J&K

Karanjit Singh

Executed Member Hockey J&K


Gurdeep Singh Sangral

Treasurer Hockey J&K

Sh. Rajeev Sharma

Acting President Hockey J&K